صفحه اصلی | Company Profile | R.F.I.D. Technology | Products | FAQ | Contact Us | English | فارسی
ورود به بانک Contract News & Events Animals حيوانات گم شده Animals For Sale

اولين بانك اطلاعاتی حيوانات گمشده در ايران
از اين طريق حيوان گمشده خود را در كوتاهترين زمان ممكن پيدا كنيد
نام حیوان / شماره پلاک / شماره ثبتمحل گم شدنتاریخ گم شدننوع حيواننژادرنگجنسيتتوضیحاتنام مرکز دامپزشکیتلفن مرکز دامپزشکیعکس حیوان
بلوایران - تهران1400/05/29گربهمو کوتاه بومیطوسینر - عقیمشماره میکروچیپ: 900250000784716کلینیک دامپزشکی مژده نیاوران+98 21 22729352
بنجامین الشغبایران - اصفهان1400/01/14اسبعربابرش ‌گلگونمادهشماره میکروچیپ: 364099600022785کلینیک‌ دامپزشکی‌ دکتر خورشید+98 9034145956
ناتالی جلالیایران - اصفهان1400/01/14اسبعربابرش ‌سرخونمادهشماره میکروچیپ: 364099600022770کلینیک‌ دامپزشکی‌ دکتر خورشید+98 9034145956
ساشاایران - تهران1399/03/13گربهسيامیلکه شکلاتینر - عقیمشماره میکروچیپ: 968000005360564کلینیک ‌دامپزشکی ‌سپکا+98 21 88338969
فندقایران - تهران1399/01/30سگشیتزو-تریر-دورگهخاكسترینر - عقیمشماره میکروچیپ: 968000005599985کلینیک‌ دامپزشکی‌ بارسین+98 21 22240799
چوپیایران - اصفهان1398/09/21سگژرمن‌شپردمشکی-قهوه ‌ای نرشماره میکروچیپ: 364099800014097کلینیک دامپزشکی آپادانا+98 31 36413023
پاستیلایران - تهران1398/07/08گربهمو کوتاه بومیمشکیماده - عقیمشماره میکروچیپ: 900057602033351کلینیک‌ دامپزشکی‌ بارسین+98 21 22240799
یکتاایران - تهران1398/06/04سگشی هوا هوا - مالتیز - دورگهقهوه ‌ایمادهشماره میکروچیپ: 900182001051176کلینیک‌ دامپزشکی‌ نیاوران+98 21 22715747
برفیایران - تهران1398/06/04سگشی هوا هوا - مالتیز - دورگهسفید-طلاییمادهشماره میکروچیپ: 991001000534423کلینیک‌ دامپزشکی‌ نیاوران+98 21 22715747
قهوهایران - تهران1398/06/04سگشی هوا هوا - مالتیز - دورگهقهوه ‌ایمادهشماره میکروچیپ: 991001000534438کلینیک‌ دامپزشکی‌ نیاوران+98 21 22715747
تامیایران - تهران - اسلامشهر - واوان1398/05/27سگژرمن‌شپردمشکی-قهوه ‌ای نرشماره میکروچیپ : 956000006068644کلینیک‌ دامپزشکی ‌دکتر طبری+98 21 22047380
جوییایران - کرمان1398/05/13سگلابرادورکرممادهشماره میکروچیپ: 956000005931784کلینیک‌ دامپزشکی‌ مهرگان ‌کرمان+98 34 32117063
میلوایران - تهران - دماوند1397/04/14سگشیتزومشکی-سفیدمادهشماره میکروچیپ : 956000006578443کلینیک دامپزشکی دماوند+98 21 76342395
بلفیایران - اصفهان - قلعه شور1397/02/04سگشی‌ هوا هواقهوه ‌ایمادهشماره میکروچیپ : 956000004274528کلینیک ‌دامپزشکی ‌دکتر منشئی+98 31 36683114
تونوآمریکا - کالیفرنیا - لس آنجلس1397/01/17گربهمو کوتاه بومیدودی-خاکستریمادهشماره میکروچیپ: 956000003277890کلینیک ‌دامپزشکی ‌دکتر هومن+98 21 22672326
سزارایران - مازندران - مرزن آباد - سنار1396/12/23سگروتوايلرقهوه ‌ای ‌تیرهنرشماره میکروچیپ: 900079000069763کلینیک ‌دامپزشکی ‌لواسان+98 21 26543850
ماندگارایران - تهران1396/06/25گربهمو کوتاه بومیخاكسترینر - عقیمشماره میکروچیپ: 956000006552968بیمارستان‌ دامپزشکی‌ پایتخت+98 21 88368585
شدوایران - تهران1396/06/21سگشی‌ هوا هواقهوه ‌ایماده - عقیمشماره میکروچیپ: 900074000606955کلینیک ‌دامپزشکی ‌دکتر هومن+98 21 22672326
سزارایران - تهران1396/06/14سگشیتزو-تریر-دورگهمشکینر - عقیمشماره میکروچیپ: 95600000845503کلینیک ‌دامپزشکی ‌یوسف ‌آباد+98 21 88725121
ویسکیایران - مازندران - رامسر - مارکوه1396/05/02سگژرمن‌شپردمشکی-قهوه ‌ای نرشماره میکروچیپ : 956000003674802    بیمارستان‌ دامپزشکی‌ پایتخت+98 21 88368585
بیلیایران - تهران1395/12/17سگبولداگ‌ انگیسیسفید-قهوه اینرشماره میکروچیپ: 990000000521913کلینیک‌ دامپزشکی ‌افرا+98 21 22793648
رکسیایران - تهران1395/11/04سگژرمن‌شپردمشکی-قهوه ‌ای نرشماره میکروچیپ: 900182001092236کلینیک ‌دامپزشکی‌ پارادایس+98 21 76242719
براونیایران - تهران1395/09/20سگشیتزوقهوه ‌ای-طلایینرشماره میکروچیپ: 968000005608905کلینیک ‌دامپزشکی ‌سپکا+98 21 88338969
آلونساایران - البرز - کردان1395/09/16سگژرمن‌شپردمشکی-قهوه ‌ای مادهشماره میکروچیپ: 981098106182755بلاروس+98 21 44208616
یوپسیایران - خوزستان - اهواز1395/08/24سگپودل ‌عروسکیکرمنرشماره میکروچیپ: 945000001585181کلینیک ‌دامپزشکی ابرش ‌اهواز‌‌‌+98 61 34430552
باباییایران - تهران1395/07/17گربهمو کوتاه بومیخاکستری-سفید-مشکینر - عقیمشماره میکروچیپ: 968000005698018کلینیک‌ دامپزشکی‌ بارسین+98 21 22240799
ژوپیایران - تهران1395/07/14سگپکینزکرم-طلایینرشماره میکروچیپ: 95600001435369کلینیک‌ دامپزشکی‌ پارسا+98 21 22075786
فالکوایران - البرز - کرج - محمد شهر1395/03/25سگژرمن‌شپردمشکی-قهوه ‌ای نرشماره میکروچیپ: 981098106106125 - شماره صاحب: 09121115993اسپانیا-دامپزشکی+34 616 63 36 90
دنیایران - اصفهان - اردستان1395/03/05گربهپرشیننقره ‌ای‌ روشننرشماره میکروچیپ: 978101080562508کلینیک‌ دامپزشکی ‌مارال-
جینیایران - تهران1394/08/29سگپامرانینقهوه ‌ایماده - عقیمشماره میکروچیپ: 900182000800310کلینیک‌ دامپزشکی ‌دکتر احمدیون+98 41 33320826
بوبوایران - گلستان - گنبد1394/08/15سگپینچر مینیاتوریحنایینرشماره میکروچیپ: 956000003258402کلینیک‌ دامپزشکی ‌پردیس+98 21 88030091
بریوایران - تهران1394/04/28سگاشپیتز-جک ‌راسل‌ تریر-دورگهسفيدمادهشماره میکروچیپ: 956000004319846بیمارستان‌ دامپزشکی‌ پایتخت+98 21 88368585
کاپیایران - تهران1394/04/28سگاشپیتز -دورگهسفید-قهوه ایمادهشماره میکروچیپ: 956000004319846بیمارستان‌ دامپزشکی‌ پایتخت+98 21 88368585
میلادایران - تهران - شهریار1394/04/21طوطیكاسكوخاكسترینرشماره میکروچیپ: 968000004562546کلینیک‌ دامپزشکی جام جم+98 21 88253108-44800780
نازیالبرز-کرج-کردان1394/03/13طوطیكاسكوخاكستریمادهشماره میکروچیپ: 956000008908099کلینیک ‌دامپزشکی ‌پایتخت ‌پارس+98 21 66942333
بنیایران - مشهد1394/03/01سگاسپانیل ‌تبتی -دورگهمشکی-سفیدنرشماره میکروچیپ: 956000008536426کلینیک‌ دامپزشکی ‌آفتاب+98 51 38918500
کوکوایران - تهران1393/12/25سگهاسکیمشکی-سفیدمادهشماره میکروچیپ: 956000001437305کلینیک ‌دامپزشکی‌ پارسه+98 21 22555700
میکاایران - البرز - مهرشهر1393/11/12سگسیبرین ‌هاسکیمشکی-سفیدمادهشماره میکروچیپ : 956000002488504کلینیک‌ دامپزشکی ساعی+98 21 88191251
پونهایران - اصفهان1393/09/05سگپکینزقهوه ‌ایمادهشماره میکروچیپ: 956000001430899کلینیک ‌دامپزشکی ‌دام‌ طب+98 31 37803029
جسیایران - تهران1393/07/06سگژرمن‌شپردمشکی-قهوه ‌ای مادهشماره میکروچیپ: 956000003257211کلینیک‌ دامپزشکی جام جم+98 21 88253108-44800780
پینچیایران - تهران1393/04/11سگشی‌ هوا هواقهوه ‌ای‌ روشننرشماره میکروچیپ: 956000008455528کلینیک ‌دامپزشکی ‌نوین‌ پت+98 21 26610265
-ایران - فارس - شیراز1392/12/13سگژرمن‌شپردمشکینرشماره میکروچیپ: 968000005040889بیمارستان ‌حیوانات ‌‌کوچک ‌دانشکده ‌دامپزشکی‌ تهران+98 21 66920035
ژیناایران - تهران1392/10/28سگشیتزوسفید-کرممادهشماره میکروچیپ: 956000008045223کلینیک‌ دامپزشکی‌ پارسا+98 21 22075786
وینیایران - تهران - لواسان1392/10/10سگدوبرمنمشکی-بلوطینرشماره میکروچیپ: 250269602779768کلینیک‌ دامپزشکی‌ شایان+98 21 22418986
تدیایران - تهران1392/08/19سگتریرسفيدمادهشماره میکروچیپ: 968000004781271 کلینیک ‌دامپزشکی ‌نوین‌ پت+98 21 26610265
هپیایران - تهران1392/07/10سگپکینزقهوه ‌اینرشماره میکروچیپ : 968000005601622 کلینیک‌ دامپزشکی ‌کژال+98 21 88002028
نانسیایران - تهران - لواسان1392/05/01سگپینچر مینیاتوریمشکی-حناییمادهشماره میکروچیپ : 968000005609286 کلینیک‌ دامپزشکی ‌کژال+98 21 88002028
جیسونایران - تهران - لواسان1392/05/01سگپینچر مینیاتوریمشکی-حنایینرشماره میکروچیپ : 968000005607725 کلینیک‌ دامپزشکی ‌کژال+98 21 88002028
تامایران - تهران - بومهن1392/04/23سگژرمن‌شپردمشکی-بلوطینرشماره میکروچیپ : 956000008543831 کلینیک ‌دامپزشکی ‌مهر نیاوران098 21 22835219
مانتیایران - تهران1392/01/19سگپکینزطلایی-قهوه ‌ای-سفید-مشکینرشماره میکروچیپ: 000665D86A کلینیک‌ دامپزشکی ‌دکتر طبری+98 21 22047380
باراکایران - تهران1392/01/05سگژرمن‌شپرداستانداردنرشماره میکروچیپ: 956000008543087کلینیک ‌دامپزشکی ‌مهر نیاوران098 21 22835219
سوموایران - تهران1391/11/19گربهمو کوتاه بومیقرمز-سفیدماده - عقیمشماره میکروچیپ: 968000004892736 کلینیک‌ دامپزشکی‌ نیاوران+98 21 22715747
پانیایران - تهران1391/04/22سگتریرمشکی-سفیدمادهشماره میکروچیپ: 956000008049716 کلینیک‌ دامپزشکی‌ درسا+98 21 88089938
یوناایران - تهران1391/03/19سگهاسکیمشکی-سفیدمادهشماره میکروچیپ: 956000001437930 کلینیک ‌دامپزشکی‌ پارسه+98 21 22555700
دی زیایران - تهران - لواسان1391/03/05سگتریرکرممادهشماره میکروچیپ: 968000004691485کلینیک‌ دامپزشکی‌ نیاوران+98 21 22715747
بوباایران-فارس-پرسپولیس1391/02/26سگاستافورد شایر تریر آمریکایی-دورگهمشکی-سفیدنر - عقیمشماره میکروچیپ: 756095200051201 آنیس-مرکزخدمات‌شناسایی‌حیوانات+41 31 3713530
هپیایران - خراسان رضوی - مشهد1390/12/27سگپکینزسفيدمادهشماره میکروچیپ : 000665EA8B کلینیک‌ دامپزشکی‌ پارس+98 51 38674281
میشاایران - تهران - فیروزکوه1390/11/17سگپکینزسفید-کرممادهشماره میکروچیپ: 968000005602926 شرکت‌ پرشیا‌ دام‌ بین‌ الملل+98 21 88056592
رمیایران - تهران - شهریار1390/10/17سگژرمن‌شپردمشکی-قهوه ‌ای نرشماره میکروچیپ : 458098500170847 کلینیک‌دامپزشکی‌مراقب‌کامل‌حیوانات‌هند+91 9850465201
Top

© 2004 IRAData. All Rights Reserved.