صفحه اصلی | Company Profile | R.F.I.D. Technology | Products | FAQ | Contact Us | English / Türkçe | فارسی
ورود به بانک Contract News & Events Animals حيوانات گم شده Animals For Sale

اولين بانك اطلاعاتی حيوانات گمشده در ايران
از اين طريق حيوان گمشده خود را در كوتاهترين زمان ممكن پيدا كنيد
نام حیوانمحل گم شدنتاریخ گم شدننوع حيواننژادرنگجنسيتتوضیحاتنام مرکز دامپزشکیتلفن مرکز دامپزشکیعکس حیوان
فیدلایران - تهران - پردیس1403/02/04سگچاوچاوسفيدماده - عقیمشماره میکروچیپ : 900115001419773کلینیک ‌دامپزشکی ‌تندر+98 77 33550012
عسل نازایران - البرز - کرج1402/09/17طوطیشاه ‌طوطیسبزمادهشماره میکروچیپ : 956000006461798کلینیک تخصصی پرندگان زینتی و حیوانات اگزوتیک چنیکا+98 26 34434819
دی دیایران - البرز - فردیس1402/08/15گربهمو کوتاه بومیسه‌ رنگمادهشماره میکروچیپ: 900217000581232کلینیک‌ دامپزشکی ‌آریا کرمانشاه+98 83 38364097
سوشیایران - گیلان - رشت1402/07/19سگاشپیتز - تریر - دورگهمشکی-قهوه ‌ای نر - عقیمشماره میکروچیپ : 956000003259006کلینیک ‌دامپزشکی‌ پارادایس+98 21 76242719
لیوایران - تهران1401/08/14سگپودلطلایینرشماره میکروچیپ : 900250000793233کلینیک‌ دامپزشکی شهرزاد+98 21 22608260
پاپیایران - تهران1401/08/07سگپامرانینسفيدنر - عقیمشماره میکروچیپ: 900250000632927کلینیک دامپزشکی دکتر رحیمی پور+98 21 22582710
بلوایران - تهران1400/05/29گربهمو کوتاه بومیطوسینر - عقیمشماره میکروچیپ: 900250000784716کلینیک دامپزشکی مژده نیاوران+98 21 22729352
شیپرایران - سمنان - بسطام1400/03/20سگژرمن‌شپردمشکی-قهوه ‌ای نرشماره میکروچیپ: 364099800019279کلینیک دامپزشکی دکتر امیر خلج+98 23 32525330
بنجامین الشغبایران - اصفهان1400/01/14اسبعربابرش ‌گلگونمادهشماره میکروچیپ: 364099600022785کلینیک‌ دامپزشکی‌ دکتر خورشید+98 9034145956
ناتالی جلالیایران - اصفهان1400/01/14اسبعربابرش ‌سرخونمادهشماره میکروچیپ: 364099600022770کلینیک‌ دامپزشکی‌ دکتر خورشید+98 9034145956
ساشاایران - تهران1399/03/13گربهسیامیلکه شکلاتینر - عقیمشماره میکروچیپ: 968000005360564کلینیک ‌دامپزشکی ‌سپکا+98 21 88338969
پاستیلایران - تهران1398/07/08گربهمو کوتاه بومیمشکیماده - عقیمشماره میکروچیپ: 900057602033351کلینیک‌ دامپزشکی‌ بارسین+98 21 22240799
یکتاایران - تهران1398/06/04سگشی هوا هوا - مالتیز - دورگهقهوه ‌ایمادهشماره میکروچیپ: 900182001051176کلینیک‌ دامپزشکی‌ نیاوران+98 21 22715747
برفیایران - تهران1398/06/04سگشی هوا هوا - مالتیز - دورگهسفید-طلاییمادهشماره میکروچیپ: 991001000534423کلینیک‌ دامپزشکی‌ نیاوران+98 21 22715747
قهوهایران - تهران1398/06/04سگشی هوا هوا - مالتیز - دورگهقهوه ‌ایمادهشماره میکروچیپ: 991001000534438کلینیک‌ دامپزشکی‌ نیاوران+98 21 22715747
تامیایران - تهران - اسلامشهر - واوان1398/05/27سگژرمن‌شپردمشکی-قهوه ‌ای نرشماره میکروچیپ : 956000006068644کلینیک‌ دامپزشکی ‌دکتر طبری+98 21 22047380
جوییایران - کرمان1398/05/13سگلابرادورکرممادهشماره میکروچیپ: 956000005931784کلینیک‌ دامپزشکی‌ مهرگان ‌کرمان+98 34 32117063
Top

© 2004 IRAData. All Rights Reserved.