صفحه اصلی | Company Profile | R.F.I.D. Technology | Products | FAQ | Contact Us | English / Türkçe | فارسی
ورود به بانک Contract News & Events Animals حيوانات گم شده Animals For Sale

اولين بانك اطلاعاتی حيوانات گمشده در ايران
از اين طريق حيوان گمشده خود را در كوتاهترين زمان ممكن پيدا كنيد
نام حیوانمحل گم شدنتاریخ گم شدننوع حيواننژادرنگجنسيتتوضیحاتنام مرکز دامپزشکیتلفن مرکز دامپزشکیعکس حیوان
لیوایران - تهران1401/08/14سگپودلطلایینرشماره میکروچیپ : 900250000793233کلینیک‌ دامپزشکی شهرزاد+98 21 22608260
پاپیایران - تهران1401/08/07سگپامرانینسفيدنر - عقیمشماره میکروچیپ: 900250000632927کلینیک دامپزشکی دکتر رحیمی پور+98 21 22582710
بلوایران - تهران1400/05/29گربهمو کوتاه بومیطوسینر - عقیمشماره میکروچیپ: 900250000784716کلینیک دامپزشکی مژده نیاوران+98 21 22729352
شیپرایران - سمنان - بسطام1400/03/20سگژرمن‌شپردمشکی-قهوه ‌ای نرشماره میکروچیپ: 364099800019279کلینیک دامپزشکی دکتر امیر خلج+98 23 32525330
بنجامین الشغبایران - اصفهان1400/01/14اسبعربابرش ‌گلگونمادهشماره میکروچیپ: 364099600022785کلینیک‌ دامپزشکی‌ دکتر خورشید+98 9034145956
ناتالی جلالیایران - اصفهان1400/01/14اسبعربابرش ‌سرخونمادهشماره میکروچیپ: 364099600022770کلینیک‌ دامپزشکی‌ دکتر خورشید+98 9034145956
ساشاایران - تهران1399/03/13گربهسيامیلکه شکلاتینر - عقیمشماره میکروچیپ: 968000005360564کلینیک ‌دامپزشکی ‌سپکا+98 21 88338969
فندقایران - تهران1399/01/30سگشیتزو-تریر-دورگهخاكسترینر - عقیمشماره میکروچیپ: 968000005599985کلینیک‌ دامپزشکی‌ بارسین+98 21 22240799
چوپیایران - اصفهان1398/09/21سگژرمن‌شپردمشکی-قهوه ‌ای نرشماره میکروچیپ: 364099800014097کلینیک دامپزشکی آپادانا+98 31 36622482
پاستیلایران - تهران1398/07/08گربهمو کوتاه بومیمشکیماده - عقیمشماره میکروچیپ: 900057602033351کلینیک‌ دامپزشکی‌ بارسین+98 21 22240799
یکتاایران - تهران1398/06/04سگشی هوا هوا - مالتیز - دورگهقهوه ‌ایمادهشماره میکروچیپ: 900182001051176کلینیک‌ دامپزشکی‌ نیاوران+98 21 22715747
برفیایران - تهران1398/06/04سگشی هوا هوا - مالتیز - دورگهسفید-طلاییمادهشماره میکروچیپ: 991001000534423کلینیک‌ دامپزشکی‌ نیاوران+98 21 22715747
قهوهایران - تهران1398/06/04سگشی هوا هوا - مالتیز - دورگهقهوه ‌ایمادهشماره میکروچیپ: 991001000534438کلینیک‌ دامپزشکی‌ نیاوران+98 21 22715747
تامیایران - تهران - اسلامشهر - واوان1398/05/27سگژرمن‌شپردمشکی-قهوه ‌ای نرشماره میکروچیپ : 956000006068644کلینیک‌ دامپزشکی ‌دکتر طبری+98 21 22047380
جوییایران - کرمان1398/05/13سگلابرادورکرممادهشماره میکروچیپ: 956000005931784کلینیک‌ دامپزشکی‌ مهرگان ‌کرمان+98 34 32117063
میلوایران - تهران - دماوند1397/04/14سگشیتزومشکی-سفیدمادهشماره میکروچیپ : 956000006578443کلینیک دامپزشکی دماوند+98 21 76342395
بلفیایران - اصفهان - قلعه شور1397/02/04سگشی‌ هوا هواقهوه ‌ایمادهشماره میکروچیپ : 956000004274528کلینیک ‌دامپزشکی ‌دکتر منشئی+98 31 36683114
تونوآمریکا - کالیفرنیا - لس آنجلس1397/01/17گربهمو کوتاه بومیدودی-خاکستریمادهشماره میکروچیپ: 956000003277890کلینیک ‌دامپزشکی ‌دکتر هومن+98 21 22672326
سزارایران - مازندران - مرزن آباد - سنار1396/12/23سگروتوایلرقهوه ‌ای ‌تیرهنرشماره میکروچیپ: 900079000069763کلینیک ‌دامپزشکی ‌لواسان+98 21 26543850
ماندگارایران - تهران1396/06/25گربهمو کوتاه بومیخاكسترینر - عقیمشماره میکروچیپ: 956000006552968بیمارستان‌ دامپزشکی‌ پایتخت+98 21 88368585
شدوایران - تهران1396/06/21سگشی‌ هوا هواقهوه ‌ایماده - عقیمشماره میکروچیپ: 900074000606955کلینیک ‌دامپزشکی ‌دکتر هومن+98 21 22672326
سزارایران - تهران1396/06/14سگشیتزو-تریر-دورگهمشکینر - عقیمشماره میکروچیپ: 95600000845503کلینیک ‌دامپزشکی ‌یوسف ‌آباد+98 21 88725121
ویسکیایران - مازندران - رامسر - مارکوه1396/05/02سگژرمن‌شپردمشکی-قهوه ‌ای نرشماره میکروچیپ : 956000003674802    بیمارستان‌ دامپزشکی‌ پایتخت+98 21 88368585
بیلیایران - تهران1395/12/17سگبولداگ‌ انگیسیسفید-قهوه اینرشماره میکروچیپ: 990000000521913کلینیک‌ دامپزشکی ‌افرا+98 21 22793648
رکسیایران - تهران1395/11/04سگژرمن‌شپردمشکی-قهوه ‌ای نرشماره میکروچیپ: 900182001092236کلینیک ‌دامپزشکی‌ پارادایس+98 21 76242719
براونیایران - تهران1395/09/20سگشیتزوقهوه ‌ای-طلایینرشماره میکروچیپ: 968000005608905کلینیک ‌دامپزشکی ‌سپکا+98 21 88338969
آلونساایران - البرز - کردان1395/09/16سگژرمن‌شپردمشکی-قهوه ‌ای مادهشماره میکروچیپ: 981098106182755بلاروس+98 21 44208616
یوپسیایران - خوزستان - اهواز1395/08/24سگپودل ‌عروسکیکرمنرشماره میکروچیپ: 945000001585181کلینیک ‌دامپزشکی ابرش ‌اهواز‌‌‌+98 61 34430552
باباییایران - تهران1395/07/17گربهمو کوتاه بومیخاکستری-سفید-مشکینر - عقیمشماره میکروچیپ: 968000005698018کلینیک‌ دامپزشکی‌ بارسین+98 21 22240799
ژوپیایران - تهران1395/07/14سگپکینزکرم-طلایینرشماره میکروچیپ: 95600001435369کلینیک‌ دامپزشکی‌ پارسا+98 21 22075786
فالکوایران - البرز - کرج - محمد شهر1395/03/25سگژرمن‌شپردمشکی-قهوه ‌ای نرشماره میکروچیپ: 981098106106125 - شماره صاحب: 09121115993اسپانیا-دامپزشکی+34 616 63 36 90
دنیایران - اصفهان - اردستان1395/03/05گربهپرشیننقره ‌ای‌ روشننرشماره میکروچیپ: 978101080562508کلینیک‌ دامپزشکی ‌مارال-
جینیایران - تهران1394/08/29سگپامرانینقهوه ‌ایماده - عقیمشماره میکروچیپ: 900182000800310کلینیک‌ دامپزشکی ‌دکتر احمدیون+98 41 33320826
بوبوایران - گلستان - گنبد1394/08/15سگپینچر مینیاتوریحنایینرشماره میکروچیپ: 956000003258402کلینیک‌ دامپزشکی ‌پردیس+98 21 88030091
بریوایران - تهران1394/04/28سگاشپیتز-جک ‌راسل‌ تریر-دورگهسفيدمادهشماره میکروچیپ: 956000004319846بیمارستان‌ دامپزشکی‌ پایتخت+98 21 88368585
کاپیایران - تهران1394/04/28سگاشپیتز -دورگهسفید-قهوه ایمادهشماره میکروچیپ: 956000004319846بیمارستان‌ دامپزشکی‌ پایتخت+98 21 88368585
میلادایران - تهران - شهریار1394/04/21طوطیكاسكوخاكسترینرشماره میکروچیپ: 968000004562546کلینیک‌ دامپزشکی شهرزاد+98 21 22608260
نازیالبرز-کرج-کردان1394/03/13طوطیكاسكوخاكستریمادهشماره میکروچیپ: 956000008908099کلینیک ‌دامپزشکی ‌پایتخت ‌پارس+98 21 66942333
بنیایران - مشهد1394/03/01سگاسپانیل ‌تبتی -دورگهمشکی-سفیدنرشماره میکروچیپ: 956000008536426کلینیک‌ دامپزشکی ‌آفتاب+98 51 38918500
کوکوایران - تهران1393/12/25سگهاسکیمشکی-سفیدمادهشماره میکروچیپ: 956000001437305کلینیک ‌دامپزشکی‌ پارسه+98 21 22555700
میکاایران - البرز - مهرشهر1393/11/12سگسیبرین ‌هاسکیمشکی-سفیدمادهشماره میکروچیپ : 956000002488504کلینیک‌ دامپزشکی ساعی+98 21 88191251
پونهایران - اصفهان1393/09/05سگپکینزقهوه ‌ایمادهشماره میکروچیپ: 956000001430899کلینیک ‌دامپزشکی ‌دام‌ طب+98 31 37803029
جسیایران - تهران1393/07/06سگژرمن‌شپردمشکی-قهوه ‌ای مادهشماره میکروچیپ: 956000003257211کلینیک‌ دامپزشکی شهرزاد+98 21 22608260
-ایران - فارس - شیراز1392/12/13سگژرمن‌شپردمشکینرشماره میکروچیپ: 968000005040889بیمارستان ‌حیوانات ‌‌کوچک ‌دانشکده ‌دامپزشکی‌ تهران+98 21 66920035
وینیایران - تهران - لواسان1392/10/10سگدوبرمنمشکی-بلوطینرشماره میکروچیپ: 250269602779768کلینیک‌ دامپزشکی‌ شایان+98 21 22418986
تدیایران - تهران1392/08/19سگتریرسفيدمادهشماره میکروچیپ: 968000004781271 کلینیک ‌دامپزشکی ‌نوین‌ پت+98 21 26610265
هپیایران - تهران1392/07/10سگپکینزقهوه ‌اینرشماره میکروچیپ : 968000005601622 کلینیک‌ دامپزشکی ‌کژال+98 21 88002028
نانسیایران - تهران - لواسان1392/05/01سگپینچر مینیاتوریمشکی-حناییمادهشماره میکروچیپ : 968000005609286 کلینیک‌ دامپزشکی ‌کژال+98 21 88002028
جیسونایران - تهران - لواسان1392/05/01سگپینچر مینیاتوریمشکی-حنایینرشماره میکروچیپ : 968000005607725 کلینیک‌ دامپزشکی ‌کژال+98 21 88002028
تامایران - تهران - بومهن1392/04/23سگژرمن‌شپردمشکی-بلوطینرشماره میکروچیپ : 956000008543831 کلینیک ‌دامپزشکی ‌مهر نیاوران098 21 22835219
باراکایران - تهران1392/01/05سگژرمن‌شپرداستانداردنرشماره میکروچیپ: 956000008543087کلینیک ‌دامپزشکی ‌مهر نیاوران098 21 22835219
Top

© 2004 IRAData. All Rights Reserved.